Horozluhan Mah. İstikamet Cad. No:39 Selçuklu, Konya
tr

Kullanım Koşulları

Bu sitedeki tüm muhteva; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve doküman, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, HMG Auto’ya aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere uygulama kapsamındaki her türlü unsurun HMG Auto A.Ş.’nin yazılı müsaadeyi olmaksızın kısmen veya tamamıyla, direk veya endirekt olarak aynen veyahut başka bir şekilde ve/veya yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, farklık yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede izah eden tüm haklar gizli kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar emeli ve ticari emeli olmaksızın yalnızca şahsi gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Siteye ait sayfaların yazıcıdan çıktısı yalnızca şahsi gerekçelerle, kar emeli ve ticari emel olmaksızın alınabilir. Bu site muhtevanında yer alan unsurlardan rastgele biri görüntü, yazı, bilgi ve doküman kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

Bu sitede, iş bu kullanım hakları konusunda olarak belirtilen hususlara ters hareket eden kişi/kişiler HMG Auto A.Ş.’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

Sitenin açıklanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Öğrenmek istediğiniz başka bir şey var mı?